020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
صفحه را انتخاب کنید

منابع گروه های پشتیبانی

در زیر برخی منابع برای کمک به صندلی ها و کمیته ها، گروه های مؤثر حمایت می کنند. این اسناد می توانند به صورت آنلاین مشاهده شوند یا دانلود و چاپ شوند.

The SarcoidosisUK Support Groups ‘How To’ Guide is
essential reading before starting a SarcoidosisUK Support Group:

Essential resources

General resources

Meeting resources

گروه های پشتیبانی SarcoidosisUK - ارسال اطلاعات جلسه

آیا جلسه موفقیت آمیز بود؟

این را به اشتراک بگذارید