020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
בחרו עמוד

חשבונות וסוכות

חשבונות

ניתן למצוא עותקים שפורסמו של חשבונות מבוקר בעבר של SarcoidosisUK באתר ועדת צדקה.

הכנסות והוצאות תקצירים

לחץ על סיכום תקציבי השנתי להלן כדי לגלות כיצד SarcoidosisUK ממומן וכיצד אנו משתמשים אלה כספים כדי לשפר את חייהם של אלה עם סרקואידוזיס.

סרקואידוזוק (SILA) סיכום ההוצאה 2016

סרקואידוזוקוק (סיל"א) תקציר ההוצאה 2015

שתף זאת