020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
เลือกหน้า

การสนับสนุนกลุ่มทรัพยากร

ด้านล่างนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ประธานและคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เอกสารเหล่านี้สามารถดูออนไลน์หรือดาวน์โหลดและพิมพ์

The SarcoidosisUK Support Groups ‘How To’ Guide is
essential reading before starting a SarcoidosisUK Support Group:

Essential resources

General resources

Meeting resources

กลุ่มสนับสนุน SarcoidosisUK - ส่งข้อมูลการประชุม

การประชุมประสบความสำเร็จหรือไม่?

แชร์สิ่งนี้